Правила за участие в томболата „Лято 2022 започва с ТехХаус!“

  • Начало
  • Правила за участие в томболата „Лято 2022 започва с ТехХаус!“

Общи условия за участие в томболата на ТехХаус

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на томболата, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в томболата;
Организатор на томболата е ТехХаус ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Белите Брези, ул. Хайдушка гора №54, ЕИК 203043838;
В настоящата томбола нямат право да участват служители на ТехХаус ЕООД, техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на ТехХаус ЕООД;
Участието в томболата ще се проведе в шоуруумът на ТехХаус ЕООД, на адрес: гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Хайдушка гора №54.

Период и механизъм на участие в томболата на ТехХаус ЕООД

Тези правила влизат в сила от 01.06.2022г.
Срокът за провеждане на томболата е от 01.06.2022г. до 30.06.2022г.;
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на томболата, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички правила и промени влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Организатора www.tech-houses.com. В томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.
Всеки желаещ да се включи в томболата е необходимо да посети шоуруумът на ТехХаус ЕООД, на адрес: гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Хайдушка гора №54.
При посещението на шоуруума е необходимо да изтегли, на място, късметче, посочващо неговата награда.
Всеки желаещ има право да изтегли само 1 (едно) късметче, независимо колко пъти посети шоуруума на ТехХаус ЕООД.

Награден фонд на томболата

Наградите, включени във фонда, на настоящата томбола са, както следва:

1. 1 (един) бр. Смарт датчик за температура и влажност с цифров диагонален дисплей ;
2. 5 (пет) бр. код за 7% отстъпка при пазаруване от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД, важащ за поръчки над 100лв.;
3. 7 (седем) бр. код за безплатна доставка на поръчката при пазаруване от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД, важащ за поръчки над 80лв.;
4. 10 (десет) бр. код за 5% отстъпка при пазаруване от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД, важащ за поръчки над 55лв.;
5. 25 (двадесет и пет) бр. код за 3% отстъпка при пазаруване от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД, важащ за поръчки без ограничение в стойността им;
6. 6 (шест) бр. код за подарък смарт крушка при покупка на 2 (два) смарт димируеми ключа от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД;
7. 6 (шест) бр. код за подарък RF дистанционно за управление при покупка на 2 (два) RF ключа от онлайн магазина на ТехХаус ЕООД;

Правила за получаване на наградите

Всички кодове за награди при пазаруване от онлай магазина на ТехХаус ЕООД важат до 31.07.2022г., включително. Всеки код може да бъде използван еднократно от един потребител в посочения период. В случай, че даден печеливш не използва кода и наградата си в посочения срок, то той губи права над нея.
При спечелване на смарт датчика за температура и влажност с цифров диагонален дисплей, победителят може да получи наградата си на момента, още в шоуруума на ТехХаус ЕООД. С приемането на наградата си, печелившият се съгласява неговото участие и спечелване да бъде оповестено на официалния сайт на ТехХаус ЕООД, както и в официалната Facebook страница на бранда. Оповестяването става с публикуване на снимка на печелившия с неговата награда. Имената на печелившия могат да не бъдат споменавани, при изрично желание от негова страна. В случай, че печелившия не се съгласи с тези условия, той автоматично се отказва от своята награда. В такъв случай, късметът се връща обратно в играта, за да даде шанс на друг участник да го спечели.
В случай, че никой не изтегли смарт датчика в рамките на периода на томболата на ТехХаус, то той остава за организатора на играта.

Приемане и обвързване с настоящите правила на томболата на ТехХаус ЕООД

Чрез включването си в томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия; В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати участието на даден потребител в настоящата томбола. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната томбола или прилагането на правилата на наградната томбола, са окончателни и се отнасят до всички участници.
Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

Други условия

Условията на настоящата томбола са публикувани и достъпни за целия период на томболата на официалния сайт на ТехХаус ЕООД.
С включването си в томболата участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на томболата;
Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалния сайт на ТехХаус ЕООД ;
С включването си в томболата участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в играта;
Организаторът има право да откаже включване в томболата на:

  • лица на видима възраст под 18 (осемнадесет) години;
  • лица под видимо въздействие на алкохол;
  • лица под видимо въздействие на забранени от българското законодателство субстанции;
  • лица видимо агресивно настроени към персонала на ТехХаус ЕООД;

Организаторът си запазва правото да прекрати томболата и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на томболата. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.