Правила за участие в промоция „КОЛЕДА“ на ТехХаус

  • Начало
  • Правила за участие в промоция „КОЛЕДА“ на ТехХаус

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на промоция  „КОЛЕДА” на ТехХаус. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в промоцията;
Организатор на промоцията е ТехХаус ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Белите Брези, ул. Хайдушка гора №54, ЕИК 203043838;
В настоящата промоция нямат право да участват служители на ТехХаус ЕООД, техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на ТехХаус ЕООД;

 

Механизъм на промоцията

Промоцията е валидна за поръчки направени в онлайн и физическия магазин на ТехХаус ЕООД. Отстпката от 10% важи за всички налични продукти, освен тези с таг KOLEDA20 (двадесет процента). За продуктите, маркирани с KOLEDA20, има отделна отстъпка в размер на 20% (двадесет процента) от цената на продукта, която е приложима с промокод KOLEDA20. Промоцията е валидна до 30.12.2022г или до изчерпване на количествата.

 

Приемане и обвързване с настоящите правила към промоция „КОЛЕДА” на ТехХаус ЕООД

Чрез включването си в промоцията, с използване на съответния промокод, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия; В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати участието на даден потребител в промоцията. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с настоящата промоция и правилата към нея, са окончателни и се отнасят до всички участници.
Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

Други условия

Условията на настоящата промоция са публикувани и достъпни за целия период на промоцията на официалния сайт на ТехХаус ЕООД.
С включването си в промоцията участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на промоцията;
Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалния сайт на ТехХаус ЕООД ;

Организаторът има право да откаже включване в промоцията на:
• лица на видима възраст под 18 (осемнадесет) години;
• лица под видимо въздействие на алкохол;
• лица под видимо въздействие на забранени от българското законодателство субстанции;
• лица видимо агресивно настроени към персонала на ТехХаус ЕООД;
Организаторът си запазва правото да прекрати промоцията и/или да деактивира кода за намаление на протребител/потребители, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на промоцията. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.